Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky internetového obchodu www.gato.cz (dále jen Podmínky) se vztahují k internetovému obchodu provozovanému na adrese www.gato.cz dále uvedeným provozovatelem a zároveň prodávajícím a upravují smluvní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím týkající se prodeje dále uvedeného Zboží Prodávajícím Kupujícímu, přičemž Kupující se s těmito Podmínkami s dostatečným předstihem před uzavřením kupní smlouvy seznámil.

1.2. Podmínky jsou nedílnou součástí každé objednávky Kupujícího - kupní smlouvy.

 

2. Definice základních pojmů

2.1. Provozovatel obchodu: GATO spol. s r.o., se sídlem Jihlavská 611, Praha 4 – Michle, 140 00, IČ: 41186940, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 3071.

2.2. Prodávající: Provozovatel obchodu.

2.3. Kupující: Fyzická nebo právnická osoba, která objednává u Prodávajícího Zboží a nakupuje Zboží prostřednictvím internetové adresy www.gato.cz a která následně obdrží e-mailem od Prodávajícího potvrzení své objednávky.

2.3. Zboží: Výrobky – žaluzie, markýzy, rolety, sítě a další zboží ze sortimentu Prodávajícího, které jsou uvedeny v aktuálním elektronickém katalogu Prodávajícího na www.gato.cz. Tento katalog může Provozoval obchodu kdykoliv změnit, a to s účinností uveřejnění nového katalogu na uvedených internetových stránkách.

2.4. Spotřebitel: Každý člověk (fyzická osoba), který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu na Zboží s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

 

3. Závaznost Podmínek

3.1. Potvrzením Kupujícího v elektronické objednávce na www.gato.cz, že Podmínky „četl a souhlasí s nimi“, Kupující potvrzuje, že Podmínky četl, že se s nimi s dostatečným předstihem před uzavřením kupní smlouvy seznámil, že jim plně porozuměl, že s nimi souhlasí a zavazuje se jimi řídit.

3.2. Prodávající a Kupující – podnikatel vylučují použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.

 

4. Objednávání Zboží

4.1. Zboží objednává Kupující zasláním své nabídky prostřednictvím internetového katalogu a elektronické objednávky na www.gato.cz. Uvedený katalog slouží pouze k informačním účelům a není nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Návrhem na uzavření smlouvy s Prodávajícím je nabídka (objednávka) Kupujícího. Obdržení nabídky oznámí Prodávající Kupujícímu elektronicky bez zbytečného odkladu. Objednávka je pro Kupujícího závazná v okamžiku od jejího odeslání. V objednávce musí být řádně vyplněny (označeny) všechny předepsané náležitosti, včetně souhlasu s těmito Podmínkami a informace o souhlasu se zpracováním osobních údajů. Konkrétní kupní smlouva na Zboží vzniká e-mailovým potvrzením objednávky Kupujícího Prodávajícím.

4.2. Kupní smlouva je po uzavření uložena u Prodávajícího, je přístupná Kupujícímu a není přístupná třetím osobám. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupující má v systému vyplňování objednávkového formuláře před jeho odesláním možnost zjistit a opravit chyby či jiné nesprávnosti vzniklé při zadávání údajů do tohoto formuláře. Prodávající přistupuje ke Kupujícímu s maximální odbornou péčí s cílem dosáhnout maximální spokojenosti Kupujícího s procesem objednání a koupí Zboží, s kvalitou Zboží a služeb.

 

5. Dodací podmínky, přechod nebezpečí a nabytí vlastnictví

5.1. Prodávající odevzdá Zboží Kupujícímu nejpozději do 60 dní od potvrzení objednávky Kupujícího Prodávajícím, pokud není dohodnuto jinak v potvrzené objednávce Kupujícího. Prodávající může odevzdat Zboží Kupujícímu kdykoliv v uvedené době, přičemž den odevzdání včas oznámí vhodným způsobem Kupujícímu. Součástí dodání Zboží může být jeho montáž za dohodnutou cenu v místě plnění, pokud je toto dohodnuto v potvrzené objednávce Kupujícího.

5.2. Místem plnění je místo uvedené v potvrzené objednávce Kupujícího. Náklady na dodání Zboží do místa plnění nese Kupující a Kupující je hradí současně s převzetím Zboží. Náklady na dodání do místa plnění jsou uvedeny na www.gato.cz. Místem plnění může být i provozovna Prodávajícího na adrese: Jihlavská 611, Praha 4 (dále také jen provozovna Prodávajícího). V takovém případě se náklady na dodání Zboží Kupujícímu neúčtují. Zboží je dodáváno pouze v rámci České republiky.

5.3. Kupující je povinen Zboží v místě a době plnění převzít. Pokud tak neučiní, nese veškeré náklady na dopravu Zboží zpět k Prodávajícímu (pokud vzniknou). Dále je v takovém případě Prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy na Zboží a Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu vedle úplné náhrady újmy smluvní pokutu ve výši zálohy na kupní cenu uvedené v potvrzené objednávce Kupujícího. Prodávající má právo započíst pohledávku na smluvní pokutu proti pohledávce – záloze na kupní cenu. Ujednání o smluvní pokutě se nepoužije v případě, že Prodávající nepožaduje zálohu na kupní cenu.

5.4. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího odevzdáním Zboží Prodávajícím Kupujícímu. Vlastnické právo ke Zboží nabývá Kupující převzetím Zboží a zároveň zaplacením jeho kupní ceny (včetně případné montáže) Prodávajícímu.

5.5. Prodávající neodpovídá za nedodání či prodlení v dodání Zboží způsobené nepřesným nebo nesprávným vyplněním adresy Kupujícího v objednávce.

 

6. Kupní cena, platební podmínky

6.1. Kupní cena je uvedena v potvrzené objednávce Kupujícího včetně DPH. Podkladem pro kupní cenu komponent je aktuálně platný ceník Prodávajícího na adrese www.gato.cz. V ceníku jsou uvedeny ceny s DPH. Kupní ceny Zboží uvedené v ceníku jsou platné až do změny provedené Prodávajícím. Kupní ceny jsou uvedeny v Kč. Montáž Zboží v místě plnění hradí Kupující ve výši uvedené v potvrzené objednávce Kupujícího.

6.2. Pokud není dohodnuto jinak, kupní cena (včetně nákladů na dodání a případné montáže) se hradí takto:

-         záloha uvedená v potvrzené objednávce Kupujícího

-         doplatek v hotovosti při plnění v provozovně Prodávajícího nebo v hotovosti v případě plnění u Kupujícího s montáží

-         na dobírku v případě dodání do místa plnění u Kupujícího bez montáže.

Prodávající má právo požadovat po Kupujícím předem zálohu na kupní cenu Zboží do výše 50% kupní ceny (s DPH). V případě nezaplacení zálohy dle potvrzené objednávky Kupujícího má Prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy na Zboží (potvrzené objednávky, Kupujícího).

6.3. Prodávající je povinen vystavit a předat (zaslat) Kupujícímu současně se Zbožím řádný daňový doklad.

 

7. Práva z vadného plnění a reklamace (reklamační řád)

7.1. Kupující má právo uplatňovat u Prodávajícího práva z vadného plnění v zákonném rozsahu.

7.2. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího osobně v jeho provozovně nebo na adrese www.gato.cz a dále postupuje dle pokynů Prodávajícího.

7.3. Reklamace (oznámení vady) se uplatňuje na formuláři Prodávajícího, který je k dispozici na adrese www.gato.cz.

Reklamovat lze vadu Zboží jako celku, příp. je-li to možné jeho součásti.

7.4. Zboží je určeno k montáži (instalaci) osobou k tomu odborně způsobilou. Za vady, které vznikly neodbornou montáží Zboží nebo jiným neodborným uvedením Zboží do provozu nebo vznikly montáží či užíváním v rozporu s návodem k užívání (příp. k montáži) či v rozporu se svým určením, resp. v rozporu s podmínkami řádného užívání, Prodávající neodpovídá. Prodávající také neodpovídá za vady vzniklé mechanickým poškozením Zboží.

7.5. Podmínkami k posouzení reklamace jsou zejména: 

  řádné a včasné uplatnění reklamace (oznámení vady)

 předložení vadného Zboží Kupujícím Prodávajícímu v provozovně Prodávajícího (není-li dohodnuto jinak)

  předložení faktury nebo účtenky Kupujícím Prodávajícímu o koupi reklamovaného Zboží

  vyplněný REKLAMAČNÍ LIST

7.6. Kupující musí v reklamačním listu projev vady popsat a zvolit si právo z vadného plnění.

7.7. Kupující je povinen Zboží důkladně zkontrolovat a prohlédnout při jeho převzetí a neprodleně oznámit Prodávajícímu v jeho provozovně při převzetí Zboží (při osobním převzetí) nebo v případě plnění na adrese Kupujícího  nejpozději v den převzetí na www.gato.cz zjištěné zjevné vady, poškození, rozdíly mezi skutečným stavem, druhem a množstvím Zboží a dodacím dokladem. Ostatní vady musí Kupující oznámit Prodávajícímu bezodkladně po jejich zjištění (poté, co je Kupující mohl při dostatečné péči zjistit), a to v provozovně Prodávajícího nebo na adrese www.gato.cz. V případě nesplnění kterékoliv povinnosti Kupujícího dle tohoto odstavce, nebude právo z vadného plnění Kupujícímu přiznáno.

7.8. Reklamace Spotřebitele bude vyřízena bez zbytečného dokladu, nejpozději do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud nebude jiné dohody stran. V případě, že Kupující není Spotřebitelem, Prodávající se zavazuje reklamaci vyřídit dle svých možností co nejdříve.

7.9. Tento odstavec 7.9. se použije vedle ostatních ustanovení Podmínek pouze v případě, že Kupujícím je Spotřebitel. Kupující, a aniž by byla dotčena jiná ustanovení zákona týkající se odpovědnosti Prodávajícího za vady, další práva Kupujícího, která se ke koupi Zboží vážou, Prodávající v rámci své zákonné odpovědnosti za vady odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Nemá-li Zboží vlastnosti stanovené v § 2161 občanského zákoníku, může Kupující požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil. Má-li Zboží vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o Zboží prodávané za nižší cenu, má Kupující místo práva na výměnu Zboží právo na přiměřenou slevu. Práva z vadného plnění se uplatňují u Prodávajícího osobně v jeho provozovně nebo na www.gato.cz na jeho formuláři (viz odst. 7.3.).

7.10.  Kupující se vzdává v rámci práv z vadného plnění na odstoupení od kupní smlouvy, dále práva na náhradu škody a jiné újmy vzniklé v souvislosti s vadou Zboží, jakož i práva na náhradu nákladů spojených s vadou či uplatněním reklamace. Toto neplatí, pokud se na kupní smlouvu použijí ust. § 2158 a násl. obč. zák. o prodeji zboží v obchodě.

7.11. V případě zamítnutí reklamace je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu veškeré náklady vzniklé v souvislosti s posouzením vady Zboží či montáže, včetně dopravy Zboží (dopravného). Toto neplatí jestliže Kupujícím je Spotřebitel.

 

8. Odstoupení od kupní smlouvy - Spotřebitel

8.1. Ustanovení uvedená v tomto čl. 8 se použijí pouze v případě, že Kupujícím je Spotřebitel.

8.2. Kupující může odstoupit od kupní smlouvy i bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14-ti dnů od převzetí Zboží. Oznámení odstoupení se zasílá Prodávajícímu elektronicky (e-mailem) formou jednostranného právního jednání na www.gato.cz Pro odstoupení je možné (nikoliv povinné) použít vzorový formulář pro odstoupení, který lze nalézt ZDE. Formulář je možné elektronicky vyplnit a odeslat na uvedenou e-mailovou adresu gato@gato.cz. Přijetí oznámení odstoupení bude Prodávajícím Kupujícímu obratem elektronicky potvrzeno. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

8.3. Neprodleně po oprávněném odstoupení nejpozději však do 14-ti dnů od odstoupení Kupující:

  předá vracené Zboží osobně Prodávajícímu v místě provozovny Prodávajícího, kde Zboží při koupi převzal, nebo

  zašle Zboží (nikoliv na dobírku) Prodávajícímu na adresu GATO spol. s r.o., Jihlavská 611, Praha 4, 140 00.

 Přímé náklady na vrácení Zboží hradí a nese Kupující.

Kupující je povinen vrátit Zboží neopotřebované, nepoškozené, úplné a v původním obalu. V případě, že bude nutné, aby Prodávající vynaložil náklady spojené s vrácením Zboží, nese tyto náklady Kupující. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté Kupujícímu přeúčtovány a započteny s kupní cenou za vracené Zboží.

8.4. Prodávající po obdržení Zboží vrátí Kupujícímu uhrazenou kupní cenu, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený Prodávajícím). Pro vrácení peněz bude použit stejný způsob, který je použit při koupi (pokud Kupující neurčí jinak), přičemž Prodávající nemá v této souvislosti právo na další náklady. Kupní cena bude vrácena neprodleně, nejpozději však do 14-ti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, nejdříve však po obdržení Zboží Prodávajícím od Kupujícího nebo po prokázání, že Zboží Prodávajícímu Kupující odeslal. V případě, že Zboží bude Kupujícím vráceno opotřebované, poškozené nebo neúplné, je Prodávající oprávněn započíst si oproti vracené kupní ceně částku odpovídající vzniklé škodě.

8.5. Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případě, že Zboží bylo vyrobeno, resp. upraveno podle přání Spotřebitele (tzv. na zakázku).

 

9. Jiná ujednání

9.1. Jednotlivé kupní smlouvy mohou být měněny pouze v písemné formě a po dohodě smluvních stran.

9.2. Pokud je požadováno jednání v písemně formě, postačí, když tak bude učiněno elektronickými prostředky.

9.3. Náklady Prodávajícího na použití komunikačních prostředků na dálku nejsou Kupujícímu účtovány. Náklady Kupujícího na použití komunikačních prostředků na dálku si nese Kupující sám.

9.4. V případě jakýchkoliv nejasností, problémů, dotazů apod. může Kupující kontaktovat Provozovatele obchodu na adrese: GATO spol. s r.o., Jihlavská 611, Praha 4, 140 00, tel.: +420 777038001, e-mail: gato@gato.cz. Provozovatel obchodu také na uvedené adrese vyřizuje jakékoliv stížnosti Kupujícího. Tímto není dotčeno právo Kupujícího – Spotřebitele obrátit se se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

 

10. Ochrana osobních údajů fyzických osob

10.1. Informace a souhlas Kupujícího se zpracováním osobních údajů je předmětem samostatné LISTINY a odkliknutím „četl a souhlasí“ kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení.

 

11. Platnost Podmínek

11.1. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti 1.3.2015.

11.2. Prodávající je oprávněn Podmínky kdykoliv jednostranně změnit, přičemž změna nabývá účinnosti jejím uveřejněním na adrese www.gato.cz.

11.3. Ujednání v kupních smlouvách mají přednost před těmito Podmínkami.

11.4. Tyto Podmínky jakož i jednotlivé kupní smlouvy se řídí českým materiálním právem zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

 

V Praze dne 1.3.2015

 

Odstoupení od kupní smlouvy

Reklamační protokol