Pravidla a podmínky soutěže o vnitřní roletu s řetízkovým ovládáním

Zkrácená pravidla:

  1. Dejte “Like” na jeden či oba ze dvou soutěžních příspěvků (Jeden soutěžní příspěvek je na facebookovém profilu @gatosro a druhý soutěžní příspěvek naleznete na instagramové stránce @zaluziegato).
  2. Dejte “To se mi líbí” na facebookový profil @gatosro, nebo dej “Sledovat” instagramový profil @zaluziegato.
  3. 1 vylosovaný výherce získá vnitřní roletu s řetízkovým ovládáním v hodnotě 500,-
  4. Výherce bude zveřejněný nejpozději 25.08.2023 na facebookovém profilu @gatosro, na instagramovém profilu @zaluziegato a také na webové stránce https://www.zaluzie-rolety-gato.cz/
  5. V případě výhry Vás budeme pomocí sociálních sítí kontaktovat.
  6. Hodně štěstí!

Úplná pravidla soutěže

Soutěž o vnitřní roletu s řetízkovým ovládáním

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „Soutěž o vnitřní roletu s řetízkovým ovládáním“ (dále také „soutěž“). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na internetových stránkách určených spotřebitelům. Tento statut může být změněn pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici na webových stránkách https://www.zaluzie-rolety-gato.cz/, stejně tak i informace poskytované soutěžícím coby tzv. subjektům údajů dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále také „GDPR“).

1. Pořadatel a organizátor soutěže
Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost GATO spol. s r.o., se sídlem: Jihlavská 611/18, Michle (Praha 4), 140 00 Praha,
IČ: 41186940, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3071 (dále jen „pořadatel“).

2. Termín trvání soutěže a místo
Soutěž bude probíhat v období od 19. 7.2023 do 20. 8. 2023. (dále jen „doba konání“ soutěže) výhradně prostřednictvím oficiálního facebookového a instagramového profilu pořadatele (dále také jako „profil“).

3. Účastník soutěže
Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba–spotřebitel, starší 18let, popřípadě zákonný zástupce nezletilé osoby, která má trvalý pobyt a doručovací adresu na území České republiky; (dále také „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“). Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele, organizátora a všech spolupracujících agentur na této soutěži, osoby jim blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako „osoba blízká“). V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra se nepředá.

4. Princip a podmínky soutěže
Účastník soutěže, který v době trvání soutěže dá “Like” na soutěžní příspěvek na instagramu či facebooku a zároveň s tím také dá “To se mi líbí” facebookové stránky pořadatele s uživatelským jménem @gatosro, či dá “Sledovat” instagramové stránce s uživatelským jménem @zaluziegato splní podmínky pro zařazení do slosování o vnitřní roletu s řetízkovým ovládáním. Pořadatel kontaktuje výherce pomocí označením jeho jména v komentáři pod soutěžním příspěvkem.

Pořadatel si před uznáním nároku na výhru vyhrazuje právo zkontrolovat platnost všech postupů dokládající splnění podmínek účastníkem. Soutěžící po uznání výhry poskytne následující kontaktní údaje: Jméno a příjmení soutěžícího, adresu, telefonický a e-mailový kontakt.

5. Výhry v soutěži
1 výherce získá vnitřní roletu s řetízkovým ovládáním v hodnotě 1000,- Kč.

6. Vyhodnocení soutěže
Výherci budou losováni pomocí generátoru náhodných čísel “www.random.org”. Nejdříve se vylosuje platforma ze které se bude losovat výherce. Do programu se zadá losování mezi čísly 1. - Facebook a 2. - Instagram. Dále bude losování probíhat pomocí vygenerování náhodného čísla mezi 1 až číslem celkového počtu “Like” na soutěžním příspěvku na dané sociální síti. Při vylosování tohoto čísla poté pojede pořadatel postupně všemi “Liky” tak, jak mu je instagram postupně vyobrazí dokud nenarazí na “Like” vylosovaného čísla v pořadí. Následně si pořadatel zkontroluje, zdali splnil účastník veškeré požadavky soutěže. Pokud bude vylosované číslo odpovídat někomu, kdo nebude mít veřejný profil, kde by se daly tyto požadavky jednoduše ověřit přejde pořadatel k dalšímu účastníkovi, dokud nebude mít daný účastník veřejně přístupné data pro ověření platnosti účasti.

7. Předání výher
Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škodu či jakákoli rizika a závazky související s využitím výher či v souvislosti s účastí v soutěži. Není přípustné ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry. Za vady spojené s užíváním výhry nenese pořadatel ani organizátor soutěže žádnou zodpovědnost. Pořadatel nenese jakoukoliv odpovědnost za nedoručení zásilek s výhrou, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.

8. Zpracování osobních údajů
Osobní údaje poskytnuté soutěžícími budou zpracovávány na základě tzv. oprávněného zájmu, když účelem je uskutečnění této soutěže dle těchto pravidel. Ze strany pořadatele, který je správcem, dojde ke zpracování poskytnutých osobních údajů odpovídajícím způsobem, a to v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo, PSČ, e-mail a v případě výhry i doručovací adresa. Osobní údaje budou užity pro účely vedení soutěže zahrnující organizaci a vyhodnocení soutěže, kontrolu soutěže a předání výher. Právním titulem zpracování je oprávněný zájem. Doba zpracování je doba trvání doba trvání soutěže a dále maximálně 2 měsíce po skončení soutěže, resp. po provedení slosování. Poté budou osobní údaje správcem zlikvidovány. Způsob provádění zpracování je ruční, elektronický, a částečně automatizovaný. 

 

Informace o způsobu zpracování osobních údajů a právech subjektů údajů dle čl. 13 odst. 1 a 2 GDPR jsou dostupné na https://www.zaluzie-rolety-gato.cz/

9. Všeobecné podmínky

Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Pořadatel tímto nepřebírá vůči soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele či organizátora než ta, které jsou uvedena v těchto pravidlech. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Účasti v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. Pořadatel má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže leží důkazní povinnost na soutěžícím. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoli změnit a upravit podmínky či pravidla této soutěže, případně soutěž zrušit, přerušit či odložit nebo prodloužit dobu trvání soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku. Případné dotazy zasílejte na gato@gato.cz Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na internetové stránce https://www.zaluzie-rolety-gato.cz/

 

Informace o zpracování osobních údajů - poučení subjektu údajů

Správce: GATO spol. s r.o.
Sídlo: Jihlavská 611/18, Michle (Praha 4), 140 00 Praha
IČ: 41186940

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 odst. 1 a 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

• osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě oprávněného zájmu,
• důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je jeho účast ve spotřebitelské soutěži „Soutěž o vnitřní roletu s řetízkovým ovládáním“ probíhající v termínu od 19.7.2023 do 20.8.2023 a vyhodnocení spotřebitelské soutěže, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
• osobní údaje Subjektu údajů budou u správce uloženy po dobu trvání oprávněného zájmu, poté budou zlikvidovány,
• při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování
• Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů,
• Správce je také zpracovatelem osobních údajů další zpracovatele (zejména případné poskytovatele doručovacích služeb v zájmu doručení výher v soutěži, nebo obchodních sdělení). Se všemi zpracovateli má, popř. bude mít Správce uzavřenou Smlouvu o zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení,
• Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
• Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

V Olomouci dne 18.7.2023 Matěj Zolman, DiS.
Za správce