Pravidla soutěže #JEDNAZDARMA

Úplné znění soutěže #JEDNAZDARMA

Soutěž JEDNAZDARMA


Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „Soutěž JEDNAZDARMA“ (dále také „soutěž“). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na internetových stránkách určených spotřebitelům. Tento statut může být změněn pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici na webových stránkách https://www.zaluzie-rolety-gato.cz/, stejně tak i informace poskytované soutěžícím coby tzv. subjektům údajů dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále také „GDPR“).

1. Pořadatel a organizátor soutěže
Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost GATO spol. s r.o., se sídlem: Jihlavská 611/18, Michle (Praha 4), 140 00 Praha,
IČ: 41186940, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3071 (dále jen „pořadatel“).

2. Termín trvání soutěže a místo
Soutěž bude probíhat v období od 25.9.2023 do 6.3.2024. (dále jen „doba konání“ soutěže).

3. Účastník soutěže
Účastníkem soutěže se může stát osoba starší 18let, která má adresu na území České republiky; (dále také „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“). Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele, organizátora a všech spolupracujících agentur na této soutěži, osoby jim blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako „osoba blízká“). V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra se nepředá.

4. Princip a podmínky soutěže
Osoba, která v době trvání soutěže zašle e-mail na adresu gato@gato.cz s poptávkou na venkovní rolety nebo žaluzie a do e-mailu vloží soutěžní kód JEDNAZDARMA a následně si objedná 3 a více kusů venkovních žaluzií či rolet se stává účastníkem soutěže.

Pořadatel kontaktuje výherce pomocí e-mailu, telefonního čísla, či skrze sociální sítě výherce.

Pořadatel si před uznáním nároku na výhru vyhrazuje právo zkontrolovat platnost všech postupů dokládající splnění podmínek účastníkem. Soutěžící po uznání výhry poskytne následující veškeré údaje, které jsou potřeba pro předání výhry.

5. Výhry v soutěži
Výherce pro splnění podmínek musí objednat buď venkovní žaluzie nebo venkovní rolety a to v minimálním počtu 3 kusů. U objednávky venkovních rolet je výhra 1 venkovní roleta v objednávce zdarma. V případě, že k datumu ukončení soutěže byla již tato soutěžní objednávka realizována a zaplacena, má výherce nárok na finanční odměnu ve výši ceny jedné venkovní rolety. U objednávky venkovních žaluzií je výhra 1 venkovní žaluzie v objednávce zdarma. V případě, že k datumu ukončení soutěže byla již tato soutěžní objednávka realizována a zaplacena, má výherce nárok na finanční odměnu ve výši ceny jedné venkovní žaluzie.

 1. Vyhodnocení soutěže
  Výherci budou losováni pomocí generátoru náhodných čísel “www.random.org”. Do programu se zadá losování mezi čísly 1. až číslem celkového počtu soutěžních e-mailů. Před vylosováním tohoto čísla si pořadatel seřadí veškeré soutěžní e-maily chronologicky a přiřadí jim číslo. Výhercem se stává soutěžící s emailem jehož číslo bylo vylosováno jako výherní.
 2. Předání výher
  Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude předána.

  8. Zpracování osobních údajů
  Osobní údaje poskytnuté soutěžícími budou zpracovávány na základě tzv. oprávněného zájmu, když účelem je uskutečnění této soutěže dle těchto pravidel. Ze strany pořadatele, který je správcem, dojde ke zpracování poskytnutých osobních údajů odpovídajícím způsobem, a to v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo, PSČ, e-mail a v případě výhry i doručovací adresa. Osobní údaje budou užity pro účely vedení soutěže zahrnující organizaci a vyhodnocení soutěže, kontrolu soutěže a předání výher. Právním titulem zpracování je oprávněný zájem. Doba zpracování je doba trvání doba trvání soutěže a dále maximálně 2 měsíce po skončení soutěže, resp. po provedení slosování. Poté budou osobní údaje správcem zlikvidovány. Způsob provádění zpracování je ruční, elektronický, a částečně automatizovaný. 

 

Informace o způsobu zpracování osobních údajů a právech subjektů údajů dle čl. 13 odst. 1 a 2 GDPR jsou dostupné na https://www.zaluzie-rolety-gato.cz/

 1. Všeobecné podmínky

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Pořadatel tímto nepřebírá vůči soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele či organizátora než ta, které jsou uvedena v těchto pravidlech. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. Pořadatel má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže leží důkazní povinnost na soutěžícím. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoli změnit a upravit podmínky či pravidla této soutěže, případně soutěž zrušit, přerušit či odložit nebo prodloužit dobu trvání soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku. Případné dotazy zasílejte na gato@gato.cz Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na internetové stránce https://www.zaluzie-rolety-gato.cz/

GDPR:

Informace o zpracování osobních údajů - poučení subjektu údajů

Správce: GATO spol. s r.o.
Sídlo: Jihlavská 611/18, Michle (Praha 4), 140 00 Praha
IČ: 41186940

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 odst. 1 a 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

• osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě oprávněného zájmu,
• důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je jeho účast ve spotřebitelské soutěži „Soutěž o vnitřní roletu s řetízkovým ovládáním“ probíhající v termínu od 20.9.2023 do 6.3.2024 a vyhodnocení spotřebitelské soutěže, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
• osobní údaje Subjektu údajů budou u správce uloženy po dobu trvání oprávněného zájmu, poté budou zlikvidovány,
• při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování
• Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů,
• Správce je také zpracovatelem osobních údajů další zpracovatele (zejména případné poskytovatele doručovacích služeb v zájmu doručení výher v soutěži, nebo obchodních sdělení). Se všemi zpracovateli má, popř. bude mít Správce uzavřenou Smlouvu o zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení,
• Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
• Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

V Ostravě dne 13.9.2023 Matěj Zolman, DiS.
Za správce